logo

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii radcy prawnego dra Przemysława Zdyba.  Zajmujemy się m.in. sprawami z zakresu elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Znajomość ustawodawstwa z zakresu prawa energetycznego pozwala na szerokie spojrzenie na sektor energetyczny i innowacyjne rozwiązania.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną bieżącej działalności prowadzonej na rynku energetycznym przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Kancelaria oferuje sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na postawione przez Klienta pytanie jak również wskazujące możliwe rozwiązanie opisanego problemu z zakresu prawa energetycznego.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną w przygotowywaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wzorców umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz innych produktów energetycznych.

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie Klientów indywidualnych i instytucjonalnych w sprawach dotyczących przyłączenia do sieci (w tym instalacji odnawialnego źródła energii) oraz związanych z odmową przyłączenia do sieci, warunków przyłączenia lub wysokością opłat za przyłączenie do sieci energetycznej, gazowniczej lub cieplnej.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. w sprawach dotyczących:

 1. koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych;
 2. zatwierdzania i kontroli stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach;
 3. wyznaczania operatorów systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
 4. zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
 5. rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego;
 6. nakładania administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych przez ustawy;
 7. wydawania świadectw pochodzenia energii z OZE oraz z kogeneracji;
 8. przyznawania certyfikatów niezależności;
 9. kontrolowania wykonywania obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przez przedsiębiorstwa energetyczne lub podmioty przywożące paliwa ciekłe;
 10. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa energetycznego

Obowiązek przyłączenia do sieci energetycznej albo gazowej

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Ustawa wymaga jednak, by podmiot ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci posiadał tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Elementy umowy o przyłączenie do sieci

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz postanowień wskazanych wyżej, powinna również zawierać postanowienia określające, że:

 1. termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu – 120 miesięcy, od dnia zawarcia tej umowy;
 2. niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą wypowiedzenia umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia do sieci

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci („warunki przyłączenia”), w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci.

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego, oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń przyłączanych do sieci

Przepisy ustawy Prawo energetyczne przewidują dla przyłączanych do sieci urządzeń, instalacji i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie konieczność spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych zapewniających:

 1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania lub odbioru;
 2. zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
 4. dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;
 5. spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;
 6. możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.

Urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać także wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania paliw gazowych lub energii i rodzaju stosowanego paliwa.

Rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Stosownie do treści przepisu art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony, rozstrzyga spory w sprawach dotyczących:

 1. odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej,
 2. umowy sprzedaży,
 3. umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
 4. umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego,
 5. umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych,
 6. umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne,
 7. umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego,
 8. umowy kompleksowej,
 9. nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,
 10. odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii,
 11. odmowy przyłączenia mikroinstalacji,
 12. nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu 30 dniowego terminu od dokonania zgłoszenia,
 13. nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji,
 14. odmowy dokonania zmiany umowy o przyłączenie do sieci, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej.

Odmowa zawarcia umowy przyłączeniowej następuje nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza wprost, że umowy nie zawrze, ale także gdy przedstawia takie warunki przyłączenia do sieci (i projekt umowy), które są nie do zaakceptowania dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci. Nie można bowiem odmowy zawarcia umowy sprowadzać tylko do przypadku, kiedy wprost przedsiębiorstwo sieciowe nie zgadza się na zawarcie umowy (tak np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2016 r., III SK 50/15).

Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu zainicjować może zarówno odbiorca indywidualny (w tym osoba fizyczna będąca odbiorcą końcowym) jak i przedsiębiorstwo energetyczne.

W sprawach spornych Prezes URE może wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu (art. 8 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne).

Klientów zainteresowanych pomocą prawną w powyższym zakresie oraz w razie wszelkich pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy.

Prawo energetyczne stanowi również przedmiot następujących wpisów na blogu Kancelarii, do których przeczytania serdecznie zapraszamy:

 1. Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne- rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 2. Kara pieniężna w prawie energetycznym
 3. Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. I.
 4. Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. II.
 5. Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki po zmianach w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego
 6. Czym jest grupa taryfowa dla energii elektrycznej i czy można ją zmienić?
 7. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła – kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może je zastosować?
 8. Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne