logo

Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. II.

23 stycznia 2023 r. W poprzednim wpisie: „Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. I.” przedstawione zostały podstawy prawne ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy i konserwacji linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości. Nie jest jednak jedyny przypadek administracyjnej ingerencji w prawo własności. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że […]

czytaj więcej

Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. I.

5 stycznia 2023 r. Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości. To możliwe. Wywłaszczanie nieruchomości polegać może nie tylko na odebraniu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, ale także na ograniczaniu tych praw do nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje kilka możliwych przyczyn takiego ograniczenia. Wówczas realizacja inwestycji elektroenergetycznej, jak np. budowa słupów […]

czytaj więcej

Kara pieniężna w prawie energetycznym

10 listopada 2022 r. Kara pieniężna w prawie energetycznym stanowi zabezpieczenie realizacji licznych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, których wymierzaniem zajmuje się przede wszystkim Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiedzialność za popełniony delikt administracyjny ma charakter obiektywny, niezależny od winy, a wysokość kary może sięgać setek tysięcy czy nawet milionów złotych. Stąd warto poznać najważniejsze zasady dotyczące […]

czytaj więcej

Czy można zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

16 września 2022 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego wskazuje na przeznaczenie terenów i określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, co wynika wprost z art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, „dalej jako u.p.z.p.”). Spis […]

czytaj więcej

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Jeśli zamierzasz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan, niezbędne może się okazać pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej

Decyzja o warunkach zabudowy dla części działki

13 czerwca 2022 r. Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej w celu realizacji planowanej inwestycji była często dla inwestora nieosiągalna. Powodem takiego stanu rzeczy był brak jednolitej podstawy prawnej dla takiego rozstrzygnięcia. To powodowało duże rozbieżności w praktyce organów oraz sądów administracyjnych. W wyniku zmiany przepisów w styczniu 2022 roku nie powinno […]

czytaj więcej