logo

Czy można zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

16 września 2022 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego wskazuje na przeznaczenie terenów i określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, co wynika wprost z art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, „dalej jako u.p.z.p.”). Spis […]

czytaj więcej

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Jeśli zamierzasz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan, niezbędne może się okazać pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej

Decyzja o warunkach zabudowy dla części działki

13 czerwca 2022 r. Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej w celu realizacji planowanej inwestycji była często dla inwestora nieosiągalna. Powodem takiego stanu rzeczy był brak jednolitej podstawy prawnej dla takiego rozstrzygnięcia. To powodowało duże rozbieżności w praktyce organów oraz sądów administracyjnych. W wyniku zmiany przepisów w styczniu 2022 roku nie powinno […]

czytaj więcej

Czym jest zabudowa zagrodowa i jakie warunki powinna spełniać?

13 maja 2022 r. Uznanie inwestycji jako zabudowa zagrodowa pozwala wybudować budynek mieszkalny na gruncie rolnym nawet bez konieczności zachowania zasady dobrego sąsiedztwa. Wymaga to jednak spełnienia szeregu warunków. Do niedawna w przepisach rangi ustawowej brak było definicji ustawowej pojęcia „zabudowa zagrodowa”, dlatego w praktyce jego interpretacja wywoływała wiele wątpliwości. Sytuacja zmieniła się z dniem […]

czytaj więcej

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

24 marca 2022 r. Jeśli planujesz budowę zjazdu albo jego przebudowę ze swojej nieruchomości na drogę publiczną, niezbędne jest uzyskanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Kwestie te regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz rozporządzenie […]

czytaj więcej

Decyzja środowiskowa i strony postępowania w sprawie jej wydania

24 stycznia 2022 r.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, popularnie określana jako decyzja środowiskowa stanowi zapowiedź realizacji inwestycji na określonym terenie. Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena i analiza dopuszczalności konkretnego planowanego dopiero przedsięwzięcia, jego oddziaływania na środowisko, ludzi, krajobraz przy spełnieniu ustawowych warunków. Spis treści Strona postępowania administracyjnego […]

czytaj więcej