logo

Decyzja o warunkach zabudowy dla części działki

13 czerwca 2022 r. Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej na części działki ewidencyjnej była często dla inwestora nieosiągalna. Powodem takiego stanu rzeczy był brak jednolitej podstawy prawnej dla takiego rozstrzygnięcia. To powodowało duże rozbieżności w praktyce organów oraz sądów administracyjnych. W wyniku zmiany przepisów w styczniu 2022 roku nie powinno być więcej […]

czytaj więcej

Czym jest zabudowa zagrodowa i jakie warunki powinna spełniać?

13 maja 2022 r. Uznanie inwestycji jako zabudowa zagrodowa pozwala wybudować budynek mieszkalny na gruncie rolnym nawet bez konieczności zachowania zasady dobrego sąsiedztwa. Wymaga to jednak spełnienia szeregu warunków. Do niedawna w przepisach rangi ustawowej brak było definicji ustawowej pojęcia „zabudowa zagrodowa”, dlatego w praktyce jego interpretacja wywoływała wiele wątpliwości. Sytuacja zmieniła się z dniem […]

czytaj więcej

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

24 marca 2022 r. Jeśli planujesz budowę zjazdu albo jego przebudowę ze swojej nieruchomości na drogę publiczną, niezbędne jest uzyskanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Kwestie te regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz rozporządzenie […]

czytaj więcej

Decyzja środowiskowa i strony postępowania w sprawie jej wydania

24 stycznia 2022 r.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, popularnie określana jako decyzja środowiskowa stanowi zapowiedź realizacji inwestycji na określonym terenie. Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena i analiza dopuszczalności konkretnego planowanego dopiero przedsięwzięcia, jego oddziaływania na środowisko, ludzi, krajobraz przy spełnieniu ustawowych warunków.   Strona postępowania administracyjnego   […]

czytaj więcej

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

15 listopada 2021 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym należy dokonywać w przepisanym prawem terminie. Nie zawsze jednak  jest to możliwe z uwagi na dotykające nas sytuacje losowe. Dlatego też Kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepisy, które umożliwiają przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym. Ideą instytucji przywrócenia terminu jest przeciwdziałanie zamykaniu jednostce drogi do dochodzenia obrony swoich praw […]

czytaj więcej

Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

10 września 2021   Uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę innych stron niż inwestor należy do jednych z najbardziej dyskusyjnych i jednocześnie najbardziej istotnych zagadnień w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). […]

czytaj więcej