logo

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w następującym zakresie

icon

Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji

icon

Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji

icon

Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

icon

Przygotowywanie odwołań od decyzji organu I instancji, ponagleń na bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej oraz zażaleń wydawanych przez organ w toku postępowania administracyjnego

icon

Przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego

icon

Przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

icon

Przygotowywanie skarg i sprzeciwów do wojewódzkich sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych i zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego