logo

Kancelaria Radcy Prawnego dr Przemysław Zdyb w Szczecinie

Adres

Adres

ul. Mikołaja Kopernika 1/4
70-241 Szczecin

W celu umówienia spotkania proponuję wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Godzinę oraz miejsce spotkania dostosujemy do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Formularz kontaktowy
  1. Administratorem danych osobowych jest Radca Prawny dr Przemysław Zdyb (dalej Radca lub Administrator), wykonujący zawód radcy prawnego pod firmą: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR PRZEMYSŁAW ZDYB pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 1/4, 70-240 Szczecin.
  2. Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Pani/Pana próśb, które do nas Pani/Pan kieruje – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
   3. spełnienia ciążących na Radcy obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   4. zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Pani/Pana próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty:
   1. podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe;
   2. firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
   2. zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);
   3. wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody;
   4. ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
   6. żądania usunięcia danych;
   7. przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej p.zdyb@kpazdyb.pl lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego;
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).