logo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki po zmianach w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

14 lipca 2023 r.

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, wskutek przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.; dalej – ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19) zostało istonie zmodyfikowane.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. poz.1118) z dniem 1 lipca 2023 r. w Polsce został bowiem odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiany przepisów w czasie pandemii COVID-19 nie ominęły spraw związanych z obowiązkami przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego, terminów ich wykonania oraz trybu postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Odwołanie stanu epidemicznego przywróciło stosowanie wielu przepisów w dotychczasowym brzmieniu.

Z poniższego wpisu dowiedzieć się można o najważniejszych z nich.

Jakie zmiany nastąpiły w poszczególnych sektorach elektroenergetycznych?

Koncesjonowanie

 • Termin na uzupełnienie wniosku o udzielenie koncesji wskazywać będzie Prezes URE i będzie on wynosił minimum 21 dni (art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), a nie jak dotychczas w pandemii minimum 60 dni (art. 15zzzzt ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19).
 • W sprawach wszczętych i nie zakończonych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, termin na udzielenie odpowiedzi został automatycznie przedłużony do 60 dni po dniu odwołania tego stanu (art. 15zzzzt ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID–19.).

Zmiany te powodują, że  w sprawach o udzielenie lub zmianę koncesji, w których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystosował wezwanie w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne i na które to wezwanie nie uzyskał odpowiedzi do dnia 1 lipca 2023 r., będzie obowiązany oczekiwać na odpowiedź przedsiębiorcy przez 60 dni, a po upływie tego terminu  – w przypadku braku udzielenia kompletnej odpowiedzi na wezwanie – Prezes URE będzie mógł pozostawić wniosek bez rozpoznania, tj. zgodnie z art. 35 ust. 2b ustawy Prawo energetyczne.

Od dnia 1 lipca 2023 r. w wezwaniach Prezesa URE kierowanych do przedsiębiorców w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne nie jest już stosowane przedłużenie, czy też zawieszenie biegu terminu wynikające z tzw. ustawy covidowej. Przedsiębiorcy powinni więc pamiętać, że są obowiązani udzielić odpowiedzi na dane wezwanie w terminie w nim wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do promes koncesji oraz ich zmian.

 

 

Rynek paliw ciekłych

 • Na rynku paliw ciekłych podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie będą już mogły składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (co do dnia 1 lipca 2023 r. umożliwiał przepis art. 15zzzzv ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19), sprawozdań kwartalnych (art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 403 z późn. zm.).
 • Sprawozdania te powinny trafiać do Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP lub przez portal biznes.gov.pl.
 • Przedsiębiorstwa paliwowe składające sprawozdania oraz informacje, o których mowa w następujących przepisach Prawa energetycznego:
 • 4 ba ust 4 (miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych);
 • sprawozdanie z art. 43d ust. 1 o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu (sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 20 lipca 2023 r.);
 • sprawozdanie z art. 43e ust. 1 – informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (informacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub trwałego zaprzestania eksploatacji infrastruktury);
 • – od 1 lipca 2023 r. składają je za pośrednictwem Platformy Paliwowej.

Odnawialne źródła energii (OZE)

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii przyjęto procedurę, która umożliwiała składanie wytwórcom wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia oraz świadectw pochodzenia w drodze elektronicznej.
 • W związku z odwołaniem stanu zagrożenia, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poleca stosowanie poniższej procedury przy potwierdzaniu i przekazywaniu wniosków o wydanie świadectw i gwarancji pochodzenia:
 1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji OZE składa do operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia w formie pisemnej;
 2. Operator potwierdza, w formie pisemnej, ww. wniosek wytwórcy, w tym datę jego złożenia oraz wolumen energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci;
 3. OSD przesyła drogą pocztową potwierdzony wniosek do Prezesa URE.Składanie wniosków w inny niż przedstawiony powyżej sposób nie został wyraźnie zabroniony, ale jak informuje Prezes URE na swojej stronie internetowej, może to mieć wpływ na wydłużenie procesu wydawania świadectwa/gwarancji pochodzenia.

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

 

Świadectwa kwalifikacji i komisje kwalifikacyjne

 • Zgodnie z art. art. 31x ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji (art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne), które traciły ważność po 1 marca 2020 r., został wydłużony do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. licząc od dnia 2 lipca 2023 r.).
 • Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność po 1 marca 2020 r., a także ich pracodawcy, powinni odpowiednio wcześniej zadbać o przedłużenie ważności uprawnień zgłaszając się do wybranej komisji kwalifikacyjnej.

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

 • Przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki na powrót będzie stosowana w pełni wynikająca z art. 10 k.p.a. zasady czynnego udziału stron w postępowaniach; natomiast akta spraw i dokumenty nie będą już udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (co wcześniej przewidywał art. 15zzzzzn ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19);
 • nie będzie już możliwe w trybie on-line uczestnictwo w czynnościach w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa.

 

Kontakt z Urzędem Regulacji Energetyki:

Od 14 lipca 2023 r. dokumenty należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego;
 • Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP

Zwykły e-mail nie wywoła już tożsamego skutku prawnego.

 

O powyższych zmianach informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na swojej stronie: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11194,Uwaga-przedsiebiorcy-W-zwiazku-z-odwolaniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego-zmien.html#_ftn5

powrót