logo

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

22 września 2023 r.

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne stanowi ważny instrument ochronny dla każdego odbiorcy podstawowych źródeł energii. Odłączenie prądu czy gazu może przydarzyć się każdemu. Czy to z powodu zapomnianego opłacenia rachunku, braku doręczenia faktury czy błędnego zaksięgowania opłaty. W niniejszym wpisie przedstawione zostaną przepisy zawarte w art. 6c i art. 6d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) zawierające regulacje odnoszące się do szczególnego trybu składania reklamacji przewidzianej dla wybranych grup odbiorców, w sytuacji wstrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne dostaw albo wystąpienia zagrożenia wstrzymaniem takich dostaw.

Spis treści

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Przesłanki wstrzymania dostaw zostały przedstawione w poprzednim wpisie na blogu. Dla przypomnienia, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy Prawo energetyczne, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

  • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii (art. 6b ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne);
  • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).

Przedsiębiorstwo energetyczne nie jest uprawnione do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła z powodu zwłoki z zapłatą za świadczone usługi z dnia na dzień.

Zgodnie z art. 6b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za usługi świadczone związane z dostarczaniem paliw gazowych lub energii ma obowiązek powiadomić na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym lub odbiorcę paliw gazowych wykorzystującego te paliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Nie może to nastąpić szybciej niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Dlaczego? Ponieważ w terminie 14 dni możesz złożyć reklamację. Pytanie czy w każdym przypadku?

 

reklamacja na wstrzymanie dostaw energii

 

Rodzaje reklamacji w ustawie Prawo energetyczne

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii lub paliw z powodu zwłoki z zapłatą jest tylko jedną z rodzajów reklamacji występujących na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne. Reklamacje różnią się one między sobą podmiotami, którym przysługuje, konsekwencjami ich złożenia oraz terminem rozpatrzenia.

Rodzaje reklamacji to:

  1. reklamacja, która może zostać złożona przez każdego odbiorcę do przedsiębiorstwa energetycznego, regulowaną przez rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, określające szczegółowe warunki funkcjonowania systemów: gazowego, elektroenergetycznego; ciepłowniczego;
  2. reklamacja składana w odpowiedzi na powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z powodu zwłoki z zapłatą (art. 6c ust. 1 ustawy Prawo energetyczne), która może być złożona wyłącznie przez odbiorcę końcowego w gospodarstwie domowym;
  3. reklamację, którą może złożyć prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej oraz prosument wirtualny energii odnawialnej (art. 6c ust. 1a ustawy Prawo energetyczne) będący konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny do przedsiębiorstwa energetycznego dotycząca przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, rozliczania i dystrybucji energii w niej wytworzonej;
  4. reklamację na wstrzymanie dostaw (art. 6d ustawy Prawo energetyczne), która może zostać złożona wyłącznie przez odbiorcę końcowego w gospodarstwie domowym.

 

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne z powodu zwłoki z zapłatą

 

Przepis art. 6c ustawy Prawo energetyczne wprowadza przesłanki blokujące możliwość wstrzymania dostaw energii paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym z powodu braku płatności. Przesłanki uniemożliwiające wstrzymanie dostaw wskazane w tym przepisie to:

  • złożenie przez odbiorcę końcowego reklamacji dotyczącej dostarczania paliw gazowych lub energii, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności;
  • wystąpienie w terminie 14 dni od dnia negatywnego rozpatrzenia reklamacji do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne), z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.

 

Ważne! Zawiadomienie o możliwości wstrzymania dostaw, o którym mowa w art. 6b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne i skutkujące zakazem wstrzymania dostaw dotyczy wyłącznie przypadku, gdy powodem wstrzymania jest zaległość płatnicza odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym. W przypadku wstrzymania dostaw z powodu nielegalnego poboru paliw lub energii odbiorca może złożyć jedynie reklamację, o której mowa w art. 6d ustawy Prawo energetyczne.

 

reklamacja na wstrzymanie dostaw energii

 

Uwzględnienie reklamacji

Jeśli reklamacja jest zasadna, to powinna zostać uwzględniona. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może zwlekać z odpowiedzią na złożoną reklamację. Z art. 6c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne wynika domniemanie tzw. milczącego pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Brak ustosunkowania się przez przedsiębiorstwo energetyczne do reklamacji złożonej w trybie określonym w tym przepisie w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia powoduje, że reklamację z mocy prawa uznaje się za uwzględnioną.

 

Nieuwzględnienie reklamacji

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.

 

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła z innych powodów niż zwłoka z zapłatą

 

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymało dostarczanie paliw gazowych lub energii odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić dostarczanie paliw gazowych lub energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia.

W przypadku gdy reklamacja, o której mowa w ust. 1, nie została pozytywnie rozpatrzona przez przedsiębiorstwo energetyczne i odbiorca wymieniony w gospodarstwie domowym wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy:

  • wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 4 ustawy Prawo energetyczne – instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska,
  • rozwiązanie sporu przez Koordynatora, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne, nastąpiło na niekorzyść odbiorcy.

Reklamacja prosumentów

Osoby rodzaj reklamacji przysługuje prosumentom. Warto zauważyć, że dla tej grupy Prawo energetyczne nie przewiduje domniemania pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ani nie nakazuje na czas jej rozpatrzenia przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii.

Prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej i prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, rozliczania i dystrybucji energii w niej wytworzonej.  Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej będących konsumentami, prosument może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie.

 

reklamacja na wstrzymanie dostaw energii

 

Podsumowując omówione przepisy podkreślić należy, że czas na złożenie reklamacji i czas na rozpatrzenie reklamacji stanowi element gwarancyjny ochrony praw odbiorców przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Skutki niedochowania warunków i trybu wstrzymania dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła

Nieuzasadnione wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców, jest zagrożone karą pieniężną, którą wymierza na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy odbiorca uważa, że wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii było nieuzasadnione, może zwrócić się na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Szerszej na ten temat rozstrzygania spraw spornych można przeczytać w niniejszym wpisie na blogu.

Pomoc prawną i reprezentację w sprawach wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii zapewni Państwu nasza Kancelaria. Zapraszamy do kontaktu.

powrót