logo

Radca prawny dr Przemysław Zdyb praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych o charakterze prawniczym skoncentrowanych wokół tematyki z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Monografie

 1. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 367.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

 1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.
 2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193.
 3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98.
 4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 – 802.
 5. Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287.
 6. Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.
 7. Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.
 8. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146.
 9. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266.
 10. Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.
 11. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne, ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem, Olsztyn 2017, s. 216-234.
 12. Status prawny pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wewnętrznego rynku gazu oraz energii elektrycznej (w:) W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61713-07-4, s. 815-837.
 13. Fenomen zasad ogólnych jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998
 14. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w Kodeksie postępowania administracyjnego (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998.
 15. Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium oraz planu miejscowego na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, s. 49-67.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

 1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.
 2. Conditions for the president of the office of electronic communications granting permission to self-governments’ provision of Internet access services without charge or at a price lower than the market price, (w:) M. Michalak, P. Kledzik (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 174-188.

Artykuły i glosy

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 – 84 (współautor W. Bożek). Publikacja dostępna na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2013.011/2572
 2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278. Publikacja dostępna na stronie: http://actaiuris.wpiaus.pl/files/17—Zdyb—Post-powanie-s-dowoadministracyjne….pdf
 3. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98. Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/2/article/9/
 4. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45
 5. Postępowanie w sprawie odwołania prezesa regionalnej izby obrachunkowej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), s. 361-382. Publikacja dostępna na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/56/ppk5619.pdf
 6. Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
  z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17, Studia Prawnicze KUL 3 (87) 2021. Publikacja dostępna na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/9355/11626