logo

Radca prawny dr Przemysław Zdyb praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych o charakterze prawniczym skoncentrowanych wokół tematyki z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Monografie

 1. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020.
 2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – współautor dr Łukasz Dubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2023.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

 1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.
 2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193.
 3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98.
 4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 – 802.
 5. Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287.
 6. Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.
 7. Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.
 8. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146.
 9. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266.
 10. Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.
 11. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne, ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem, Olsztyn 2017, s. 216-234.
 12. Status prawny pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wewnętrznego rynku gazu oraz energii elektrycznej (w:) W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61713-07-4, s. 815-837.
 13. Fenomen zasad ogólnych jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998
 14. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w Kodeksie postępowania administracyjnego (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998.
 15. Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium oraz planu miejscowego na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, s. 49-67.
 16. O rozstrzyganiu wątpliwości w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, (w:) M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-721-3, s. 67-78.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

 1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.
 2. Conditions for the president of the office of electronic communications granting permission to self-governments’ provision of Internet access services without charge or at a price lower than the market price, (w:) M. Michalak, P. Kledzik (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 174-188.
 3. National regulatory authorities in Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 6336-6341.

Artykuły i glosy

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 – 84 (współautor W. Bożek). Publikacja dostępna na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2013.011/2572
 2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278. Publikacja dostępna na stronie: http://actaiuris.wpiaus.pl/files/17—Zdyb—Post-powanie-s-dowoadministracyjne….pdf
 3. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98. Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/2/article/9/
 4. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45
 5. Postępowanie w sprawie odwołania prezesa regionalnej izby obrachunkowej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), s. 361-382. Publikacja dostępna na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/56/ppk5619.pdf
 6. Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
  z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17, Studia Prawnicze KUL 3 (87) 2021. Publikacja dostępna na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/9355/11626
 7. Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Horyzonty Polityki, tom 13, nr 45/2022, DOI: 10.35765/HP.2325, ISSN 2082-5897, s. 31-52. Publikacja dostępna na stronie: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/issue/view/117/Pe%C5%82ny%20numer