logo

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest radca prawny dr Przemysław Zdyb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego dr Przemysław Zdyb, ul. Kopernika 1/4, 70-241 Szczecin (dalej: „Administrator”).

 

2. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 1. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.zdyb@kpazdyb.pl
 2. kontakt listowny na adres: ul. Kopernika 1/4, 70-241 Szczecin.

 

3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Przetwarzaniu przez Administratora podlegające następujące rodzaje danych:

 1. imię/imiona i nazwisko,
 2. oznaczenie firmy,
 3. adres e – mail,
 4. numer telefonu,
 5. dane przekazane przez Klienta w toku realizacji umowy zawartej z Administratorem w związku z usługami prawnymi świadczonymi przez Administratora,
 6. dane uzyskane od innych podmiotów (strony przeciwnej, sądu, komornika i in.) w toku realizacji umowy zawartej przez Klienta z Administratorem.

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Dane osobowe Klientów przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu:

 1. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże, w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Klientem lub wykonanie usługi na rzecz Klienta.

  

5. Odbiorcy danych osobowych

 Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane w szczególności następującym podmiotom:

 1. podmiotom zajmujących się obsługą księgową i rachunkową, świadczącym usługi na rzecz Administratora,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, świadczącym usługi na rzecz Administratora,
 3. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym,
 4. podmiotom współpracującym z Administratorem, na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

7. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Niektóre z uprawnień wskazanych w ustępie 1 mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
 8. W celu skorzystania z praw wskazanych w ustępie 1 należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposób wskazanych w punkcie II powyżej.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.