logo

Sprawdzenie prawidłowości działania licznika energii

17 kwietnia 2024 r.

Wysoki rachunek za prąd czy gaz nie zawsze musi oznaczać dużego zużycia energii elektrycznej czy gazu, chociaż ten aspekt również należy zawsze rozważyć. Może to być spowodowane błędnym wskazaniem licznika czyli układu pomiarowo-rozliczeniowego. Prawo energetyczne przewiduje możliwość przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dlatego w przypadku wątpliwości co do wskazań licznika warto rozważyć weryfikację jego poprawności.

Sprawdzenie prawidłowości licznika energii elektrycznej

Jak wygląda sprawdzenie prawidłowości działania licznika, czyli układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej opisuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).

Sam licznik, czyli układ pomiarowo-rozliczeniowy, to zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 63 ustawy Prawo energetyczne urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i inne przyrządy pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła i rozliczeń za tę energię, paliwa gazowe lub ciepło, w szczególności gazomierze, ciepłomierze oraz liczniki energii czynnej i liczniki energii biernej, w tym takie liczniki wraz z przekładnikami prądowymi i napięciowymi.

Jak wynika z powyższego rozporządzenia, sprawdzenie prawidłowości działania licznika prądu obejmuje kilka etapów.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek na żądanie odbiorcy dokonać sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Powinno to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Następnie odbiorca lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Badania laboratoryjne powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 

Kto ponosi koszty badania licznika energii elektrycznej?

 

Podmiot niebędący właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeśli zatem zostaną stwierdzone nieprawidłowości, wówczas koszty badania ponosi przedsiębiorstwo energetyczne. Możliwy jest zwrot kosztów od przedsiębiorstwa energetycznego na rzecz odbiorcy, o czym poniżej.

 

 

Dodatkowe badanie licznika energii elektrycznej

 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy. Możliwy jest zwrot kosztów od przedsiębiorstwa energetycznego na rzecz odbiorcy, o czym poniżej.

 

Kto ponosi koszty dodatkowej ekspertyzy licznika energii elektrycznej?

 

Koszty dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa odbiorca. Możliwy jest zwrot kosztów od przedsiębiorstwa energetycznego na rzecz odbiorcy, o czym poniżej.

 

sprawdzenie prawidłowości działania licznika

 

Zwrot kosztów badania i ekspertyzy licznika energii elektrycznej

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zwraca koszty badania oraz ekspertyzy, a także informuje sprzedawcę o korekcie:

  • danych pomiarowo-rozliczeniowych lub innych danych wpływających na dokonywane przez sprzedawcę rozliczenia;
  • należności za usługę dystrybucji energii elektrycznej świadczonej na podstawie umowy kompleksowej.

 

Sprawdzenie prawidłowości licznika gazu

 

Kwestie sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, wydanego na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).

Jak wynika z powyższego rozporządzenia, sprawdzenie prawidłowości działania licznika gazu obejmuje kilka etapów.

Na żądanie odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego jest właścicielem. Sprawdzenie przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 

Jeśli wyniki sprawdzenie nie przekonują odbiorcy, ma on prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien zostać przekazany do badania laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez odbiorcę.

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego wymaga, by badanie przeprowadzone było w laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 oraz z 2018 r. poz. 650).

 

sprawdzenie prawidłowości działania licznika

 

Kto ponosi koszty badania licznika gazu?

 

Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego wykonanego na jego żądanie tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeśli takie nieprawidłowości zostaną stwierdzone, wówczas koszty te pokrywa przedsiębiorstwo energetyczne.

 

Dodatkowe badanie gazomierza

 

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, przedsiębiorstwo energetyczne pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego, a także dokonuje na własny koszt korekty należności za dostarczone paliwo gazowe na zasadach i w terminach określonych w taryfie.

 

 

Pomoc prawną i reprezentację w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zapewni Państwu Kancelaria radcy prawnego dr Przemysław Zdyb w Szczecinie.

Zapraszam do kontaktu.

powrót