logo

Zanim zamówisz kontener na odpady

4 lutego 2021

W trakcie prawie każdego remontu mieszkania czy domu powstaje problem pozbycia się odpadów budowlanych. Najczęstszym jego rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenery np. na gruz, które stawiane są przed budynkiem na czas remontu. Jeśli kontener zostanie postawiony w pasie drogowym, a nie np. na terenie naszej nieruchomości, potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. Inaczej narażamy się na otrzymanie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Reklamy, szyldy, kontenery, worki na gruz i odpady budowlane, duże donice na kwiaty, krzesła, stoliki czy leżaki plażowe wystawiane przy kawiarenkach oraz wiele innych rzeczy, które zajmują pas drogowy wymagają uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy drogi.

Spis treści

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm., dalej jako: „u.d.p.”), zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia, o których mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c u.d.p.

W myśl art. 40 ust. 2 u.d.p., zezwolenie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 u.d.p., dotyczy:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Przepis art. 40 ust. 3 u.d.p. stanowi, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, która jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Sposoby obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego wskazane są w przepisach art. 40 ust. 4-6 u.d.p. i zależą od celu, na który następuje zajęcie pasa drogowego.

W przypadku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – np. kontenerów na odpady – ustala się ją jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna zarządcy drogi o ustaleniu tej opłaty stała się ostateczna.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego ustalają:

  1. organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały – dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego;
  2. minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia – dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Natomiast w przepisach ustawy o drogach publicznych ani w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego nie został przewidziany żaden wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Niemniej poszczególni zarządcy dróg opracowują takie wzory wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, którymi powinniśmy się posłużyć się w danym przypadku.

 

Konsekwencje braku zezwolenia na zajęcia pasa drogowego

Stosownie do treści art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p. a zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c u.d.p., – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 u.d.p.

Odpowiedzialność administracyjna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia ma charakter obiektywny. Jest niezależna od winy sprawcy, bowiem ustawową przesłankę nałożenia kary pieniężnej stanowi faktyczne zajęcie pasa drogowego, zaś okolicznościami uwalniającymi od tej odpowiedzialności są: dysponowanie przez sprawcę stosownym zezwoleniem zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego lub wykazanie, że zajęcie pasa drogowego w konkretnym przypadku nie wymagało takiego zezwolenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 września 2017 r., II SA/Go 647/17).

 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym funkcjonują dwa poglądy w zakresie ustalania podmiotu zobowiązanego do poniesienia kary za zajęcie pasa drogowego. Co do zasady jest nim właściciel urządzenia zajmującego pas drogowy, tj. przedsiębiorca wynajmujący np. kontener na odpady, jednak od tej reguły mogą być wyjątki. W konkretnym stanie faktycznym może się okazać, że to nie właściciel obiektu powinien być obciążony karą pieniężną za samowolne zajęcie pasa drogowego. Chodzi w szczególności o sytuację, gdy zostanie wykazane, że osobą, która faktycznie dokonała zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie np. kontenera na odpady, jest osoba inna niż właściciel tego obiektu, a okoliczności sprawy nie pozwalają na obciążenie właściciela odpowiedzialnością za działalność takiej osoby. Ustawa nie stanowi bowiem, że podmiotem zobowiązanym do uiszczenia kary jest ten, kto ma określony tytuł do urządzenia, ale ten kto zajmuje pas drogowy bez zezwolenia (zob. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2009 r., II GSK 832/08 czy z dnia 18 lutego 2020 r., II GSK 92/18).

Podsumowując, przed wynajęciem kontenera na odpady, zawsze należy ustalić z przedsiębiorcą wynajmującym nam taki pojemnik, kto ma uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

powrót