logo

Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta określana jest jako opłata planistyczna (renta planistyczna). Wysokość opłaty planistycznej nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości można zostać nałożona w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące pod warunkiem, że doszło do zbycia nieruchomości objętej planem przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana weszły w życie.

Warunkiem nałożenia w drodze decyzji opłaty z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest obiektywny wzrost wartości nieruchomości, który musi nastąpić w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość opłaty planistycznej

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości ustala się natomiast przez przyjęcie różnicy między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego, a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Określenie wartości nieruchomości

Wartość nieruchomości określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że podstawą określenia tych wartości jest wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kancelaria radcy prawnego dra Przemysława Zdyba oferuje kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie opłaty planistycznej m.in. poprzez:

  1. udzielanie porad prawnych w przedmiocie toczących się postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej;
  2. ocenę operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej;
  3. reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymierzenia opłaty planistycznej;
  4. sporządzenie odwołania od decyzji wydanej w przedmiocie opłaty planistycznej;
  5. reprezentację stron w roli pełnomocnika w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Klientów zainteresowanych pomocą prawną w powyższym zakresie oraz w razie wszelkich pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy.