logo

Prawo ochrony środowiska

Ochrona środowiska naturalnego zajmuje szczególne miejsce w prawie krajowym oraz europejskim. Wynikają z nich bowiem liczne obowiązki administracyjne nakładane na przedsiębiorców i pozostałe podmioty korzystające ze środowiska, przez co konieczne staje się posiadanie specjalistycznej wiedzy prawniczej w tym obszarze.

Kancelaria radcy prawnego dra Przemysława Zdyba oferuje oparte na doświadczeniu doradztwo prawne i reprezentacje w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych, zagadnień z zakresu gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska (w tym przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko), odpowiedzialności za szkody w środowisku dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Do spraw z zakresu ochrony środowiska Kancelaria oferuje pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i ekspertyz, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności:

  1. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; 

  2. ocen oddziaływania na środowisko;

  3. weryfikacji dokumentacji środowiskowej przygotowywanej na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

  4. udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych, sektorowych i zintegrowanych);

  5. udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami; 

  6. udzielania zezwoleń oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia;

  7. prawidłowej gospodarki odpadami, jak recykling, składowanie, wytwarzanie i magazynowanie odpadów, a także ich transport;

  8. gospodarki odpadami komunalnymi;

  9. pozwoleń wodnoprawnych.

Klientów zainteresowanych pomocą prawną w powyższym zakresie oraz w razie wszelkich pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy.