logo

Konsekwencje braku zawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu

4 maja 2021

Zawiadomienie starosty o sprzedaży lub kupnie samochodu to formalność, o której często zapominamy, skupiając się na jedynie na samej umowie i sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Tymczasem za brak takiego zawiadomienia grozi kara pieniężna!

Spis treści

Zawiadomienia starosty o sprzedaży samochodu – gdzie i jak można tego dokonać?

Zgłoszenia można dokonać w urzędzie komunikacji starostwa powiatowego (urzędu miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego. W tym celu można udać się osobiście do urzędu, skorzystać z usług pełnomocnika, czy też wysłać do urzędu wypełniony formularz pocztą. By oszczędzić czas warto wykorzystać Internet (www.gov.pl.) i ePUAP. Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet należy posiadać swój profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Do zgłoszenia niezbędna jest kopia dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

 

zawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu

 

Podstawa prawna zawiadomienia starosty i kary pieniężnej za jego brak

Zgodnie z treścią art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 – „p.r.d.”) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest sankcją administracyjną, jak bowiem stanowi przepis art. 140 mb p.r.d. kto:

  • będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 p.r.d. nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 p.r.d. nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.

 

 

Kary pieniężne nakładane są w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, a w miastach na prawach powiatu – przez prezydenta miasta.

 

Pamiętajmy, że przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie nakazują staroście wezwania właściciela pojazdu do dokonania rejestracji pojazdu. Podobnie starosta nie ma obowiązku w zakresie wezwania właściciela pojazdu do złożenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Starosta nakłada kary pieniężne za niedokonanie ww. obowiązków w terminie ustawowym tj. w terminie 30 dni. Starosta posiadając informację, iż został przekroczony 30 dniowy termin do zawiadomienia o nabyciu bądź zbyciu pojazdu, jest uprawniony i zobowiązany do wszczęcia postępowania w zakresie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ww. obowiązku. Należy również wskazać, iż nie ma znaczenia sposób nabycia czy zbycia pojazdu.

Ustalając konkretną wysokość kary pieniężnej starosta uwzględnia zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. Zakres naruszenia oznacza liczbę dni spóźnienia ze zgłoszeniem. Kara jednak zawsze musi się mieścić w przedziale pomiędzy 200 a 1000 złotych.

 

Czy sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma wpływ na termin dokonania zawiadomienia starosty o sprzedaży samochodu ?

Przepis art. 31i ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) dodany ustawą nowelizująca z dnia 31 marca 2020 r. wprowadził dłuższy, 180 dniowy termin na dokonanie zgłoszenia staroście faktu zbycia lub nabycia pojazdu.

Stosownie do przyjętego rozwiązania dłuższy, 180 dniowy termin na zgłoszenie miał zastosowanie do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. By zatem skorzystać z dłuższego terminu na zgłoszenia należało dokonać nabycia/zbycia pojazdu najwcześniej dnia 1 marca 2020 r. Pojazdy zakupione czy też sprzedane przed tą datą podlegają ogólnemu 30 dniowemu terminowi.

Od 1 stycznia 2021 roku ponownie termin na zawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu lub jego nabyciu wynosi 30 dni kalendarzowych, zamiast 180 dni wynikających z przepisów covidowych.

 

 

powrót